دانلود رایگان پروژه تأثیر فرهنگ در ساخت شهر – مهندسی معماری

دانلود رایگان پروژه تأثیر فرهنگ در ساخت شهر – مهندسی معماری
توضیحات :

هدف از تدوین پروژه تأثیر فرهنگ در ساخت شهر، بررسی تأثیر فرهنگ در ساخت شهر در جوامع سوسیالیستی سابق، سرمایه داری غرب و ایران است که از طریق روش بررسی « توصیفی ـ تحلیلی » انجام شده است. فرهنگ سوسیالیزم سابق با تغییر ساخت شهرهای بلوک شرق ـ شکل، مکان، بافت و کارایی اقتصادی آن ها را دچار تحول نمود و جنبه های ساخت شهر را بر مبنای تراکم جمعیت، دسترسی به زمین و نبود تفاوت های فضایی بین گروه های اجتماعی و اتکاء به خدمات خاص بهینه قرارداد و کوچک سازی را هویت بخشید.

 

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
روش پژوهش
مفهوم فرهنگ و ساخت
رابطه فرهنگ و ساخت شهر
فرهنگ سوسیالیسم و ساخت شهر
فرهنگ غرب و ساخت شهر
فرهنگ اسلامی و ساخت شهر
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مشخصات :

تعداد صفحات : ۲۰ صفحه
نوع فایل : فایل word

دانلود رایگان پروژه بررسی رابطه بین فرهنگ و معماری – مهندسی معماری

دانلود رایگان پروژه بررسی رابطه بین فرهنگ و معماری – مهندسی معماری
توضیحات :

پروژه بررسی رابطه بین فرهنگ و معماری با استفاده از روش اسنادی-کتابخانه ای با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ و معماری صورت می گیرد. در این پژوهش با رویکرد معماری-تاریخی و محـیط شناسـی فرهنگـی، رابطـه بـین معماری و فرهنگ برجسته می شود. نتایج نشان می هد که فرهنگ هم بر معماری تاثیر می گذارد و هم از آن تاثیر می پذیرد. و تغییرات اساسی در فرهنگ و نمادها تغییر در معماری و جامعه را نیز در پی دارد.

 

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
پیشینه پژوهش
روش شناسی پژوهش
فرهنگ
معماری
ادبیات نظری
رویکرد معماری تاریخی
رویکرد محیط شناسی فرهنگی
فرهنگ ، محیط و معماری
نتیجه
منابع
مشخصات :

تعداد صفحات : ۲۰ صفحه
نوع فایل : فایل word و