پروژه بررسی نمادگرایی در معماری ایرانی اسلامی – مهندسی معماری

پروژه بررسی نمادگرایی در معماری ایرانی اسلامی – مهندسی معماری
توضیحات :

زیستن انسان در جامعه، توام با تاثیر پذیری از فرهنگ آن جامعه است. اجتماع از رهگذر تبلیغ و تبیین اعتقادات اساسی، ارزش ها و رفتارهای پذیرفته شده، نمادهای فرهنگی خود را، در بین مردم رواج می دهد. در این تحقیق اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای و استفاده از منابع و اطلاعات موجود در کتب و مقالات جمع آوری شده است و به بررسی و شناخت انواع  تزیینات در معماری اسلامی و همچنین نمادشناسی آرایه های معماری ایرانی اسلامی خواهیم پرداخت.

 

فهرست مطالب :

چکیده
١- مقدمه
١-١- پیشینه پژوهش
١-٢- اهداف پژوهش، روش تحقیق و روش نمونه گیری
روش تحقیق
١-٣- پرسشهای پژوهش
٢- بررسی نمادگرایی در معماری ایرانی –اسلامی
٢-١- عوامل گسترش و توسعه فرهنگ
٢-٢- هنر معماری اسلامی
٢-۴- دیدگاه فلسفه
٢-۵- واژه شناسی نمادگرایی
٢-۶- واژه شناسی هویت
٢-٧- بررسی نقش حاکمیت در کاربرد نمادها
٢-٨- رمز پردازی و نمادگرایی
٢-٩- بیان نمادین در معماری
٢-١١- هویت ایرانی در نقوش هنر اسلامی
٢-١١- مسجد کامل ترین نماد معماری اسلامی