پایان نامه طراحی موزه ی آیین زرتشت

پایان نامه طراحی موزه ی آیین زرتشت – مهندسی معماری
توضیحات :

رساله ی حاضر پژوهشی است در عرصه ی دانش معماری که به عنوان طراحی موزه ی آئین زرتشت با تاکید بر مقوله ی بازسازی و بازشناسی فرهنگ و تمدن کهن ایران سعی بر آن شده است که با گذشته ی دیرین و سنن و تمدن گذشته خود پیوند برقرار کرده و بیش از پیش سعی در شناخت آیین ملی و تمدن کهن خود داشته باشیم. به گونه ای که همواره محیطی مقدس و آموزشی و فرهنگ شناسی بر تمام فعالیت های اجتماعی و تفریحی جمعیت بهره بردار حاکم گردد.

 

فهرست مطالب :

چکیده
پیشگفتار
فصل اول : شناخت کلی اولیه طرح مسئله

فرضیات
ضرورت انجام موضوع
ماهیت و مقیاس پروژه
موقعیت فضایی – مکانی پروژه
اهداف پژوهش
فصل دوم : شناخت استان تهران بخش اول  بررسی های جغرافیایی

مقدمه
اطلاعات کلی استان تهران
موقعیت استان تهران در تقسیمات کشوری
زمین شناسی استان تهران
ناهمواریهای استان تهران
آلودگیهای زیست محیطی
عوارض ناشی از آلودگی هوا
آلودگی آب
مخاطرات طبیعی در استان تهران
زلزله
بارندگی
بادهای تهران