دانلود رایگان پروژه روش طراحی در معماری تاریخی ایران – مهندسی معماری

دانلود رایگان پروژه روش طراحی در معماری تاریخی ایران – مهندسی معماری
توضیحات :

پیچیدگی فضای معماری تاریخی ایران با طاقهایی که تزئینات حیرت انگیزی از آن آویزان شده و حـیـاط هـایـی کـه فضاهای معماری دورتا دور آن با نظم های گوناگون قرار گرفته اند همیشه این سوال را در ذهن ایجاد می کند که روش طراحی در معماری تاریخی ایران و مسـیـر شکل گیری این معماری در ذهن طراحان چگونه بوده و طراحان چگونه افکار خود را برای اجرا کنندگان توضیـح مـی داده اند. آیا نقشه هایی را برای این کار ترسیم می کرده اند. با تجربه امروز معماران از روند طراحی و تولید نقشه می بایست برای این احجام عجیب و پیچیده و تزئینات آن هزاران برگ نقشه تولید شود.