دانلود رایگان پروژه تاریخچه معماری ایران در قبل و بعد از اسلام

دانلود رایگان پروژه تاریخچه معماری ایران در قبل و بعد از اسلام – مهندسی معماری
توضیحات :

در معماری ایران بر اصل پرهیز از بیهودگی تاکید فروان شده است به عنوان مثال نصب مجسمه ها که در اغلب بناهای سرزمین های دیگر معمول است در معماری ایرانی وجود ندارد و سوابق معماری ایران در قبل از ورود اسلام به ایران گویای این ادعا است. این پژوهش به بررسی معماری ایران در ایران قبل  و بعد از اسلام پرداخته است.

 

فهرست مطالب :

اصول معماری ایرانی
شیوه های معماری ایرانی
معماری در دوره ی مادها
معماری در دوره هخامنشی
معماری در دوره ی سلوکیان
معماری در دوره ی اشکانیان
معماری در دوره ی ساسانیان
آتشکده ها
کاخ ها
معماری ایران بعد از اسلام
شیوه های معماری ایران در دوره های بعد از اسلام
بناهای شیوه ی خراسانی ( شبستانی )
بناهای شیوه ی رازی
بناهای شیوه ی آذری
بناهای شیوه ی اصفهانی
معماری در دوره ی افشاریه
معماری در دوره ی قاجاریه
نفوذ معماری غرب در ایران