دانلود رایگان پروژه تأثیر فرهنگ در ساخت شهر – مهندسی معماری

دانلود رایگان پروژه تأثیر فرهنگ در ساخت شهر – مهندسی معماری
توضیحات :

هدف از تدوین پروژه تأثیر فرهنگ در ساخت شهر، بررسی تأثیر فرهنگ در ساخت شهر در جوامع سوسیالیستی سابق، سرمایه داری غرب و ایران است که از طریق روش بررسی « توصیفی ـ تحلیلی » انجام شده است. فرهنگ سوسیالیزم سابق با تغییر ساخت شهرهای بلوک شرق ـ شکل، مکان، بافت و کارایی اقتصادی آن ها را دچار تحول نمود و جنبه های ساخت شهر را بر مبنای تراکم جمعیت، دسترسی به زمین و نبود تفاوت های فضایی بین گروه های اجتماعی و اتکاء به خدمات خاص بهینه قرارداد و کوچک سازی را هویت بخشید.

 

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
روش پژوهش
مفهوم فرهنگ و ساخت
رابطه فرهنگ و ساخت شهر
فرهنگ سوسیالیسم و ساخت شهر
فرهنگ غرب و ساخت شهر
فرهنگ اسلامی و ساخت شهر
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
مشخصات :

تعداد صفحات : ۲۰ صفحه
نوع فایل : فایل word