دانلود رایگان پایان نامه طراحی خانه کودک و نوجوان مراغه – مهندسی معماری

دانلود رایگان پایان نامه طراحی خانه کودک و نوجوان مراغه – مهندسی معماری
توضیحات :

در پایان نامه طراحی خانه کودک و نوجوان مراغه در فصل اول بستر طرح از لحاظ جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بررسی شده است. برای درک بیشتر مسئله در فصل دوم مفهوم خانه را از لحاظ تعریفی و ساختار و مقایسه خانه سنتی با مدرن بررسی کرده ایم. در فصل سوم رساله را برای شناخت کودک اختصاص داده ایم. در فصل چهارم چند نمونه از خانه کودک را بررسی کرده ایم. در فصل پنجم استانداردها و ضوابط استانداردهای مربوط به فضاهایی را که از برنامه فیزیکی بدست آمده مشخص کرده ایم و در فصل ششم با توجه به اطلاعات بدست آمده جدول همجواری ها و عرصه فضاها را تعیین کرده ایم.

 

فهرست مطالب :

شناخت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مراغه
بررسی ساختار خانه و مقایسه خانه سنتی و خانه مدرن و نمونه های عینی
شناخت کودک، حقوق کودک، نیازهای اساسی کودک و غیره
نمونه ها و مصادیق خانه کودک
بررسی ضوابط و استانداردهای لازم برای طراحی خانه کودک
از روند طراحی تا ارائه معماری
فهرست تصاویر
فهرست جداول

مشخصات :

تعداد صفحات : ۱۰۵ صفحه
نوع فایل : فایل