دانلود رایگان مقاله فرآیند توسعه بافت کلانشهر کرج

دانلود رایگان مقاله فرآیند توسعه بافت کلانشهر کرج – مهندسی معماری
توضیحات :
کرج بزرگ که از پیوستن محدوده های سه شهردرای کرج، مهرشر و رجایی شهر و افزودن مناطق فردیس و میان جاده به آن شکل گرفته، پس از تهران سریعترین آهنگ رشد را در استان داشته و حتی باعث به وجود آمدن کانون های جمعیتی متعددی در حوزه استحفاظی خود، مانند کمال شهر، ماهدشت، محمدشهر و مشکین دشت شده است. تا جایی که امروزه میتوان آن را کلانشهری بزرگ با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر و وسعتی فراتر از ١۵٠ کیلومتر مربع تصویر کرد. این مقاله به بررسی فرآیند توسعه بافت کلانشهر کرج می پردازد.

 

فهرست مطالب :

مقدمه
پیشینه طرح های توسعه در کرج
جایگاه شهر کرج در طرح مجموعه شهری تهران
کرج در طرح ساماندهی تهران (طرح جامع جدید)
طرح جامع کرج بزرگ
ویژگیهای کالبد شهر
طرح تفصیلی مصوب
مصوبات کمیسیون ماده پنج کرج
برنامه توسعه عمران ۵ ساله (شهرداری کرج )
بررسی وضع موجود شهر
روش شناسی مطالعات وضع موجود
روش برداشت
دسته بندی و رمزگذاری کاربریهای موجود
باز تولید اطلاعات برداشت شده
کاربری عمومی وضع موجود زمین
کاربری مسکونی
کاربری های خدمات عمومی
ساختار کلی شبکه گذربندی
ساختار کلی شبکه گذربندی کرج
ساختار کلی شبکه گذربندی فردیس
ساختار کلی شبکه گذربندی مهرشهر
جمع بندی