خلاصه کتاب تئوری سازمان تألیف ماری جوهچ

کاربران گرامی ، در این بخش لینک دانلود خلاصه کتاب تئوری سازمان تألیف ماری جوهچ (مدرن،نمادین و تفسیری پست مدرن )  ترجمه دکتر حسن دانایی فرد با فرمت ppt ، word و pdf آماده گردیده است.

منبع آزمون دکتری دانشگاه آزاد و سراسری

دانلود مجموعه کامل خلاصه کتاب تئوری سازمان ماری جوهچ

فهرست مطالب کتاب نظریه سازمان:

بخش اول – نظریه سازمان چیست؟

فصل اول – چرا نظریه‌ی سازمان را مطالعه می‌کنید؟

نگاه های سه گانه: مدرن، نمادین – تفسیری و پست مدرن

نظریه و مفاهیم

نظریه

مفاهیم و فرآیند انتزاعی سازی

طرح کتاب

مثال‌ها و چگونگی استفاده از آن ها

مدل مفهومی سازمان به عنوان نقطه‌ی آغازین کتاب

فصل دوم – سیر تطور تاریخی، استعاره ها و نگاه ها در نظریه‌ی سازمان

سیر تحول تاریخی

مراحل سه گانه صنعت گرایی

عصرفراصنعتی و سازمان فراصنعتی

تأثیرآثار کلاسیک برنظریه ی سازمان

آدام اسمیت، اقتصاددان و سیاست دان(اسکاتلندی)

کارل مارکس، فیلسوف و اقتصاددان(آلمانی)

امیل دورکهایم، جامعه شناس (فرانسوی)

فردریکوینسلوتیلور، پدر مدیریت علمی(آمریکا)

هنری فایول، مهندس، رئیس کل اجرایی و نظریه پردازاداری(فرانسوی)

ماکس وبر، جامعه شناس(آلمانی)

چستربارنارد، نظریه پرداز مدیریت(آمریکایی)

تأثیرایده‌های دوره‌ی معاصر برنظریه‌ی سازمان

مدرنیست: نظریه عمومی سیستم‌ها

نمادین-تفسیری: وضع واقعیت و ساخت اجتماعی واقعیت

پست مدرنیست درنظریه‌ی سازمان

تفاوت های شناخت شناسانه‌ی نگاه های سه گانه

استعاره های نظریه سازمان

استعاره‌ی ماشین: سازمان‌ها به عنوان ابزار مدیریت

استعاره‌ی موجود زنده: سازمان‌ها به عنوان سیستم های زنده

استعاره‌ی فرهنگ: سازمان‌ها به عنوان فرهنگ‌ ها

استعاره‌ی پست مدرن: پرنده ی نقاشی (کولاژ)

محدودیت های درک استعاره ای

بخش دوم -مفاهیم محوری نظریه سازمان

فصل سوم-محیط سازمان

تعریف محیط سازمانی

شبکه ی بین سازمانی

محیط عمومی

محیط بین المللی و جهانی

محیط: تصویری بزرگ

نظریه های روابط سازمان-محیط

نظریه اقتضایی: سازمان های ماشینی و ارگانیکی

نظریه وابستگی به منابع

بوم شناسی جمعیت سازمانی

نظریه نهادی

مقایسه ی نظریه های روابط محیط – سازمان

پیچیدگی،تغییر،عدم اطمینان

مصون سازی ومرزبانی

دیدگاه وضع واقعیت و ساخت گرایان اجتماعی ازمحیط ها

پست مدرنیست وروابط محیط سازمان

فصل چهارم- راهبرد و اهداف

تناسب راهبردی

فرآیند راهبرد به عنوان تصمیم گیری عقلایی

تحلیل درون و برون سازمانی

تنظیم و تدوین راهبرد

اجرای راهبرد

چالش های فراوری مدل عقلایی

راهبرد های خودجوش (ناگهان ظهور)

راهبرد به عنوان اقدامی (کنشی) نمادین

سه نگاه مختلف به راهبرد

عدم اطمینان و فرآیند و استراتژی

نگاه پست مدرن

اهداف

اهداف رسمی و اهداف عملیاتی

اهداف چندگانه و متعارض

فصل پنجم – فن آوری

تعریف فن آوری

دیدگاهی پویا به فن آوری

فن آوری محوری

فن آوری پیشرفته

فن آوری های تولیدی در مقابل فن آوری های خدماتی

انواع فن آوری

طبقه بندی وودوارد

گونه شناسی تامسون

گونه شناسی پرو

استفادع از گونه شناسی های سه گانه

فن آوری و ساختار اجتماعی

خاصیت تعین کننده فن آوری

پیچیدگی فنی،عدم اطمینان و تکراری بودن کارها

وابستگی وظیفه ای و سازوکارهای هماهنگی

فن آوری و پردازش اطلاعات

ساخت اجتماعی فن آوری

درک فن اوری های جدید

خواص فن آوری های جدید

پست مدرنیسم و فن آوری جدید

فصل ششم – ساختار اجتماعی سازمان

ساختار اجتماعی به عنوان تفکیک و یکپارچگی

ساختار اجتماعی سازمانی چیست؟

سلسله مراتب دستوردهی

تقسیم کار

سازو کارهای هماهنگی

ابعاد ساختار اجتماعی سازمان

سازمان های ماشینی،ارگانیکی و بوروکراتیک

بوروکراسی

مدل های پویای ساختار اجتماعی

چرخه ی حیات سازمانی

مدل سیستم های باز توسعه ی ساختارهای اجتماعی

نظریه ساختاربندی

توصیف،تحلیل و طراحی ساختاراجتماعی سازمان

ساختار ساده

ساختارکارویژه ای

ساختارچندبخشی

ساختارماتریسی

ساختارپیوندی

ساختارشبکه ای

طرح ساختاری ومنطق سازمانی

سازمان های چندملیتی و جهانی

فصل هفتم- فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی چیست؟

تفاوت های فرهنگ ملی درون سازمان ها

مدل فرهنگ سازمانی شاین

باورها و پیش فرض ها

هنجارها و ارزش ها

مصنوعات بش ساز

طرز کار فرهنگ ها

نظریه فرهنگ سازمانی نمادین- تفسیری

نماد ها

تفسیر

قوم نگاری: چگونه مطالعات فرهنگی در مورد سازمان ها انجام می شود؟

خرده فرهنگ های سازمانی

انواع خرده فرهنگ ها

چرا خرده فرهنگ ها وجود دارند؟

فرهنگ به عنوان”پدیده ای پاره پاره”: دیدگاه پست مدرن

فرهنگ در نگاه مدرنیست ها

مدیریت فرهنگ

فصل هشتم- ساختار فیزیکی سازمان ها

تعریف ساختار فیزیکی

جغرافیای سازمانی

نقشه ی داخلی سازمان

طرح و دکور

دو رویکرد نسبت به ساختار فیزیکی در سازمان ها: رفتاری و نمادگرایی

رویکرد رفتاری با مدرنیست

رویکرد نمادین

ساختار فیزیکی و شکل گیری هویت

جایگاه و هویت فردی

مرزهای قلمرویی و هویت گروه

تصویرذهنی از شرکت و هویت سازمانی

پست مدرنیسم و ساختارهای فیزیکی

بخش سوم: موضوعات بحث انگیزکلیدی و مضامین در نظریه ی سازمان

فصل نهم- شگردهای سیاسی، قدرت و تصمیم گیری سازمانی

تصمیم گیری سازمانی

عقلانیت محدود

فرآیند تصمیم گیری عقلایی

فرآیند تصمیم گیری آزمون و خطا

مدل ائتلافی

مدل سطل زباله

نگاهی پویا به تصمیم گیری سازمانی

عدم عقلانیت در تصمیم گیری سازمانی

قدرت و سیاست

تعریف قدرت

قدرت و حق فرمانرانی (اختیار)

نمادهای قدرت و حق فرمانرانی

نظریه های سیاسی سازمان

نظریه اقتضائات استراتژیک

نظریه وابستگی منابع

انتقاد فمنیست هااز قدرت در سازمان هاودیدگاه های انتقادی دیگر

سیاست های مربوط به جنسیت درسازمان ها

فصل دهم- تعارض و تناقض درسازمان ها

سیرتطور نگرش نسبت به تعارض

تعارض به عنوان پدیده ای غیر سازنده

تعارض به عنوان پدیده ای طبیعی

تعارض به عنوان پدیده ای سازنده

مدل اقتضایی تعارض

مدل تعارض بین واحدی

شرایط محلی تعارض بین واحدی

خصایص گروه ناشی از تفکیک درون سازمانی

ناسازگاری در اهداف عملیاتی

وابستگی وطیفه ای

پاداش هاومعیارهای عملکرد

منابع مشترک

عدم توازن درجایگاه های سازمانی

ابهام درحوزه ی اختیارات قانونی

موانع ارتباطی

تفاوت های فردی

محیط وسازمان به عنوان بسترهای تعارض بین واحدی

استفاده ازمدل تعارض بین واحدی

نظریه های مارکسیستی تعارض سازمانی

فرضیه مهارت زدایی

نظریه قشربندی و تحلیل بازار نیروی کار

تنوع سازمانی

تناقضات سازمانی

فصل یازدهم- کنترل وایذئولوژی در سازمان

نظریه های مدرنیستی کنترل

بازخورد وارزشیابی عملکرد- مدل سایبرنتیک کنترل

نظریه عاملیت: قراردادها، پاداش هاو عدم اطمینان

بازارها، بوروکراسی هاو سیستم های ارزشی- هنجاری درون سازمانی

کنترل، قدرت و ایدئولوژی در سازمان ها

دیدگاه نمادین- تفسیری از فرهنگ به عنوان کنترل

قرائت های مارکسیستی از کنترل

کنترل ایدئولوژیک یا ایدئولوژی کنترل

فصل دوازدهم- تغییر و یادگیری سازمانی

مدل لوین: خروج از انجماد، تغییر، انجماد مجدد

مدل سه سطحی تغییر

تغییرفرهنگی در سازمان ها

فرهنگ وراهبرد

پویایی های فرهنگ سازمانی

تغییر سازمانی و نگاه پست مدرن

گفتمان

یادگیری سازمانی

یادگیری تک حلقه ای و دوحلقه ای در سازمان ها

آتویپا: خودباز تولیدی و خودمرجعی سبستم ها

دانش، زبان، گفتمان، خودبازاندیشی

نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دانلود دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

نکته: پیشنهاد می کنیم مطلب “خلاصه کتاب روانشناسی بالینی فیرس” را در سایت پدیده فایل بخوانید .

 

نوع فایل:  ppt – word – pdf