خلاصه سبک شناسی ۲ نثر سیروس شمیسا

خلاصه کتاب سبک شناسی ۲ نثر سیروس شمیسا شامل فایل خلاصه ۱۸۵ و ۵۰ صفحه ای بصورت PDF همراه با فایل کامل کتاب است. دانلود خلاصه سبک شناسی ۲ نثر سیروس شمیسا منبع خوبی برای یادگیری این مبحث است. مطالعه این خلاصه از نظر بصری و زمانی برای دانشجویان راحت تر بوده چرا که حاوی نکات مهم و ارزشمند است.

خلاصه سبک شناسی ۲ نثر سیروس شمیسا

محتویات این محصول عبارت است از:

خلاصه کتاب سبک شناسی ۲ نثر سیروس شمیسا (۱۸۵ صفحه)

خلاصه کتاب سبک شناسی ۲ نثر سیروس شمیسا (۵۰ صفحه)

کتاب سبک شناسی سیروس شمیسا (۳۳۵ صفحه)

دانلود خلاصه کتاب سبک شناسی 2 نثر سیروس شمیسا

بخشی از متن جزوه:

هدف کلی از درس سبک شناسی نثر آشنایی دانشجو با دوره های مختلف سبکی نثر فارسی، انواع نثر ومختصات سبکی آن است، به نحوی که دانشجو بتواند پس از آموختن کل مطالب کتاب، انواع نثر فارسی را به نحو مستدلی مشخص کند و آثار معروف نثر هر دوره را بشناسد.

مرسل: اسم مفعول از «ارسال» به معنی رها شده و آزاد، یعنی نثر تکلف و غیرمقید به صنایع ادبی و فنون تزئینی کلام، به معنی نثر مستقیم و آزاد است.

نام های دیگر نثر مرسل

سبک خراسانی به اعتبار حضور نخستین نویسندگان این سبک در خراسان.

نثر بلعمی به اعتبار قرار گرفتن «بلعمی» جزو اولین و شاخص ترین نویسندگان این سبک.

نثر دوره اول قرار گرفتن این نثر در دوره سامانیان و غزنویان.